BYTAXI

Takst- og kjørereglement

TAKST- OG KJØREREGLEMENT

§ 1. GENERELT

(1) Bytaxi sine tilknyttede løyvehavere og ansatte sjåfører tilbyr persontransport med drosjeløyve utstedt av Oslo kommune Bymiljøetaten, med setekapasitet fra 1 til 8 samt brev og pakketransport mv.

(2) Bytaxi kan bistå kunder med limousintransport og transport av grupper på mer enn 9 personer eller flere gjennom våre samarbeidspartnere innenfor dette segmentet.

(3) Tilknyttet løyvehaver (heretter kalt «sjåfør») og ansatt sjåfør hos løyvehaver (heretter kalt «sjåfør») plikter å følge dette reglement til enhver tid.

(4) Sjåfør plikter å kjøre tur dersom Bytaxis administrasjon eller kundesenter beordrer bil til kjøreoppdrag.

(5) Bytaxi eier ingen drosjer eller har egne ansatte sjåfører. Det er den enkelte løyvehaver som ansetter sjåfør. Sjåfør må oppfylle flere krav før vedkommende kan kjøre drosje i Bytaxi. Et av kravene er at sjåfør har politiets kjøreseddel for persontransport mot vederlag. Les mer om dette her. I tillegg har Bytaxi egen opplæring som baserer seg på bestått kjentmannsprøve i Oslo og servicekurs etc.

(6) Bytaxi har ingen fortjeneste av drosjens omsetning. Beløpet kunde betaler i drosjen tilfaller løyvehaver og sjåfør i sin helhet. Omsetningsdata i drosjens taksameter, inkludert kortbetaling med debet- og kredittkort, sendes til Bytaxi og lagres i sentralen sine systemer. Disse dataene lagres også i andre databaser tilhørende Bankaxept, Nets, Payex og Ingenico.

(7) Omsetningsdata mv. oversendes relevante myndigheter i tråd med gjeldende regler.


§ 2. FASTSETTELSE AV TAKSTER – TAKSTENDRING – TAKSTER

(1) Takstene fastsettes av Bytaxi iht. Konkurransetilsynets forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for drosjesentraler.

(2) Takstendringer overføres elektronisk fra Bytaxi til den enkelte drosjebil.

(3) Takst 1: 1-4 personer.

(4) Takst 2: 5-6 personer.

(5) Takst 3: 7-8 personer.


§ 3. TAKSAMETER – EMV-BETALINGSTERMINAL – KORTGEBYR

(1) Taksameter og betalingsterminal tilhører Bytaxi og skal benyttes ved all kjøring.

(2) Ved kjøring betalt med debet- og kredittkort skal betalingsterminal benyttes. Dersom betalingsterminal er ute av drift på grunn av eksterne/interne årsaker skal Bytaxi sin reserveløsning benyttes, jf. § 23-(1) (gjeldsbrev), eller kunde og sjåfør kan avtale å betale kontant, eller kunde kan overføre oppgjør direkte til sjåfør via Vipps og lignende betalingsløsninger.

(3) Sjåfør skal ikke anskaffe eller benytte egen betalingsterminal.

(4) TaxiCard og TT/NAV-kort etc. leses i magnetstripeleseren.

(5) Rekvisisjoner skal legges inn i taksameter som kredittur.

(6) Gjeldsbrev skal legges inn i taksameter som kredittur.

(7) Taksameter med tilleggsinnretning oppfyller kravene i forskrift om krav til taksametre. Justervesenet har ansvar for å kontrollere taksametre.

(8) Ved betaling med kredittkort vil betaler kunne bli belastet med det til enhver tid gjeldende gebyr til kortselskapene, jf. finansavtaleloven § 39 b.


§ 4. PLIKT TIL Å TA I MOT BETALINGSKORT, REKVISISJONER OG BETALINGER VIA APP MV.

(1) Sjåfør plikter å ta imot de kort og rekvisisjoner som Bytaxi har godkjent.

(2) Rekvisisjoner skal være attestert av firma/kunde. Kunde skal signere både rekvisisjon og taksameterkvittering. Alle felter skal være utfylt.

(3) Rekvisisjoner fra NSB, Flytoget, flyselskapene og lignende inneholder felter som skal være utfylt av oppdragsgiver. Kunde skal signere taksameterkvittering og sjåfør skal signere rekvisisjon.

(4) Dersom Bytaxi mottar ufullstendige rekvisisjoner kan Bytaxi vurdere ikke å sende faktura til kunde.

(5) Kunde som bestiller Bytaxi via Mivai kan velge å betale for turen i appen, eller i bil.


§ 5. PRISBEREGNING IHT. PRISOPPLYSNINGSFORSKRIFTEN – MAKSIMALPRIS – JAMFØRPRIS

§ 5a. Pristilbud for drosjetjenester iht. prisopplysningsforskriften Kapittel 7B

Denne bestemmelsen i prisopplysningsforskriften er ikke gjeldende for næringsdrivende.

(1) Dersom forbrukeren oppgir et tilstrekkelig avgrenset bestemmelsessted for en ønsket drosjetjeneste, skal tilbyderen (drosjesjåføren) uoppfordret gi forbrukeren et pristilbud før de inngår en avtale om transport. Pristilbudet skal angi totalprisen for drosjetjenesten. Eventuelle kredittkortgebyr iht. § 3-(8) kommer i tillegg til totalprisen da denne kostnaden varierer ift. korttype og beløpets størrelse.

(2) Tilbyderen skal opplyse forbrukeren om at forbrukeren skal betale den laveste totalprisen av pristilbudet, en makspris som eventuelt tilbys på strekningen og parallelltakst med eventuelle tillegg.

§ 5b. Maksimalpris for drosjetjenester

(1) Taksameter skal beregne pris kunde skal betale ut i fra hva som kalles parallelltakst. Den består av: starttakst, kilometertakst og tidstakst. I tillegg inneholder maksimaltakstene en minstepris på forskjellige tider av døgnet.

(3) Kunden skal betale det som gir den laveste totalprisen for turen av et eventuelt pristilbud, en fastpris som eventuelt tilbys på strekningen og parallelltaksten med eventuelle tillegg.

(4) Sjåfør plikter å følge maksimaltakstene Bytaxi har fastsatt.

(5) Sjåfør kan avvike plikten til å følge maksimaltakstene, jf. § 5-(3) over ved å avtale lavere pris enn maksimaltakstene.

(6) Bytaxi kan avtale pris med kunde som er lavere enn maksimaltakstene. Sjåfør plikter å kjøre for den prisen som fastsettes av Bytaxi, jf. § 1-(4).

(7) Det er forbudt for sjåfør å kreve høyere pris enn maksimaltakstene.


§ 6. JAMFØRPRIS

Jamførpris er utarbeidet av forbrukermyndighetene og Norges Taxiforbund som et ledd i å bedre prisopplysningen i næringen. Jamførpris skal lettere gi publikum grunnlag til å sammenligne priser hos de forskjellige sentralene. Definisjon av Jamførpris tilsvarer en gjennomsnittlig pris i spotmarkedet (gate- og holdeplasstur). Jamførpris består av tre parametere: startpris + 8 km kjørt distanse + 13 min betalt tid, avrundet opp til nærmeste hele krone. Jamførpris er merket gult i våre takstoblater på bilene og ligger tilgjengelig under «Takster» på hjemmesiden: www.bytaxi.no


§ 7. MONTERING AV TAKSAMETER MED TILLEGGSINNRETNING

(1) Montering av taksameter og betalingsterminal, og kalibrering av taksameter, foretas av godkjent monteringsverksted. Monteringsverksted godkjennes av Bytaxi og taksameterleverandør i fellesskap. Taksameteret plomberes i tråd med taksameterforskriften.

(2) Taksameteret plomberes for å forhindre manipulasjon. Om plomberingen brytes av uautorisert personell, herunder sjåfør, medfører dette anmeldelse til Justervesenet og innrapportering til løyvemyndigheten.


§ 8. PRISOPPLYSNING

Alle biler skal ha taksttabell godt synlig for kunde både innvendig og utvendig.


§ 9. MERVERDIAVGIFTSATSER FOR DROSJER

(1) Persontransport: 12%

(2) Brev/Pakketransport: 25%

(3) Tur med start i Norge med levering utlandet: 0%


§ 10. BESTILLING/FORHÅNDSBESTILLING – FRAMMØTETAKST

(1) Ved direktebestilling aktiveres taksameteret med starttakst ved ankomst hentested.

(2) Ved forhåndsbestilling aktiveres taksameteret med starttakst på bestilt hentetidspunkt.


§ 11. HENTING VED BÅTENE (OGSÅ CRUISESKIP)

Ved henting båtene er det ikke tillatt å starte taksameteret før kunde har satt seg i bilen.


§ 12. BAGASJE

Det er ikke tillatt å belaste kunde ekstra eller benytte takst 2 for bagasje i vanlig bil med setekapasitet til 1-6 passasjerer, eller stasjonsvogn, selv om baksetene må legges ned.


§ 13. BESTILLING AV DROSJE MED EKSTRAUTSTYR

(1) Det skal ikke kreves tillegg for barnekrybbe (0-13 kg), integrert barnesete, barnesete, sittepute, sammenleggbar rullestol, rullator og ski etc. Dette gjelder også der hvor hele eller deler av bakseterygg må nedfelles i stasjonsvogn eller lignende biler, jf. § 11.

(2) Leie av tilhenger samt tidsforbruk for henting/levering betales av kunde med en timesats på kr. 800. Faktureres per påbegynt 15 minutt.


§ 14. MAXITAXI (5-8 PERSONER)

(1) Der hvor kunde bestiller maxitaxi for 5-6 personer og antallet blir færre enn ved bestillingstidspunktet og under 5 skal takst 2 benyttes, men sjåfør kan avgjøre om takst 1 skal brukes istedenfor.

(2) Der hvor kunde bestiller maxitaxi for 7-8 personer og antallet blir færre enn ved bestillingstidspunktet og under 5 skal takst 3 benyttes, men sjåfør kan benytte en lavere takst.

(3) Der hvor kundene er 1-4 personer, men må bruke maxitaxi med plass til 7 eller flere på grunn av mye bagasje kan takst 2 eller 3 benyttes. Hvilken takst som benyttes er avhengig av mengden bagasje og det vil være opp til sjåfør å avgjøre riktig takst.

(4) Når antallet passasjerer ved turens start er 5-6 skal takst 2 benyttes. Er antallet 7-8 skal takst 3 brukes. Dersom kunde(r) forlater drosjen underveis kan taksten justeres ned tilsvarende antall personer som forlater drosjen, men dette er det opp til sjåføren å vurdere.

(5) Ved tvist om valg av takst kan Bytaxi avgjøre korrekt takst.


§ 15. KJØRE OG HVILETID (MAXITAXI 9-16 PERSONER)

Kjøre og hviletid er regulert gjennom kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Er turen av slik varighet at kjøre- og hviletidsbestemmelsene pålegger sjåfør lengre hvile, eventuell døgnhvile, påregnes et tillegg i kjøreprisen til overnatting.


§ 16. UHELDIGE HENDELSER I BIL

(1) Uheldige hendelser i bil som skyldes inntak av for stor mengde alkohol og/eller andre former for rusmidler, eller andre uheldige hendelser, og som påfører sjåfør tapt arbeidsinntekt og merarbeid til innsetting av bil til vask/rens skal dette i sin helhet betales av kunden.

(2) Dersom sykt barn har uheldige hendelser i bil og som påfører sjåfør tapt arbeidsinntekt og merarbeid til innsetting av bil til vask/rens skal dette i sin helhet betales av kunden.

(3) Dersom bil må til vaskehall skal det i tillegg til turens kostnad betales en timepris på kr. 800 som faktureres per påbegynt 15 minutter i ventetid pluss kostnaden til vask/rens. Det er sjåføren som vurderer tidsforbruket som ligger til grunn for tapt sjåførinntekt og som kunde må erstatte. Ved tvist kan Bytaxi avgjøre korrekt pris.

(4) Sjåførens utlegg til vask/rens skal så langt det er praktisk mulig fremkomme på taksameterkvitteringen som: ekstra, tillegg eller fastpris. Sjåfør plikter å ta vare på kvittering fra vaskehall i minimum én måned.


§ 17. FLYPLASSAVGIFT – BOMAVGIFT – ANDRE UTLEGG

§ 17a. Flyplassavgift ved OSL Gardermoen

Flyplassavgiften er p.t. kr. 22,- inkludert MVA. Utlegget vises på kvittering som flyplassavgift og kostnaden kommer i tillegg til kjørepris på turer fra Gardermoen. Avgiften innkreves av Taxi Depot som har en virksomhetsavtale med Avinor om levering av infrastruktur til publikum og drosjenæringen.

§ 17b. Bomavgift og andre utlegg

(1) Der hvor sjåfør har utlegg til veibommer og ferge m.m. skal dette i sin helhet betales av kunde. Utleggene skal framkomme på kvittering som f.eks. bompenger/fergepenger. Dette gjelder ikke turer hvor i bomringen i Oslo/Bærum, passeres.

(2) Bomavgift er i utgangspunktet unntatt MVA, men når passering av bom skjer i næring påløper MVA også på bomavgiften.


§ 18. VEKSLING

Sjåfør plikter ikke veksle større sedler en kr. 500. Kjøring i forbindelse med veksling betales av kunden.


§ 19. KVITTERING

Sjåfør skal uoppfordret overlevere kvittering til kunde. Gjelder både ved kontant- og kort.


§ 20. HITTEGODS

(1) Sjåfør skal undersøke om kunde har lagt igjen noe inne i drosjen slik at glemte gjenstander kan leveres kunde omgående. Er ikke dette mulig skal gjenstandene leveres til Grønland politistasjon snarest mulig.

(2) Sjåfør plikter å påse at Bytaxi blir underrettet om det hittegods, hvor det er levert, og hvis mulig, kundens navn og kjøreoppdragets begynnelse og slutt.

(3) Der hvor sjåfør må reise til kunde for å levere gjenglemte gjenstander må kunde påregne å betale et beløp tilsvarende kjøredistanse og ventetid, minimum minstepris, på de forskjellige tider av døgnet.

(4) Punkt (3) gjelder ikke gjenglemte ting i bagasjerommet.


§ 21. KJØRERUTE

Sjåfør skal følge den kjørerute som er billigst til bestemmelsesstedet om ikke kunde og sjåfør avtaler en annen vei som for eksempel er raskere, men dyrere.


§ 22. FØRERHUND – VANLIG HUND

(1) Det er ikke tillatt å nekte kunde drosje fordi vedkommende har med førerhund.

(2) Det er i utgangspunktet ikke tillatt å nekte kunde med vanlig hund. Unntak gis for allergibiler og i tilfeller der hunden er så skitten at bilen må vaskes etter tur for å være klar til neste kunde. Alternativt må kunde betale for innvendig vask av bil jf. § 16-(2)

(3) Unntak om å nekte hund i allergibiler i punkt (2) gjelder ikke førerhund.


§ 23. GJELDSBREV – PANTELAPP

§ 23a. Gjeldsbrev

(1) Dersom det ikke er mulig å gjennomføre betaling med Bytaxi sitt betalingssystem på grunn av problemer med mobilnettet eller andre tekniske problemer har Bytaxi laget en reserveløsning som benyttes dersom kunde ikke kan betale kontant, med Vipps, eller kunde og sjåfør avtaler at kunde betaler kjørebeløpet direkte til sjåførens bedriftskonto på et senere tidspunkt.

(2) Dersom punkt 1 over inntrer og kunde ikke kan gjøre opp på ovennevnte måte skal kunde signere gjeldsbrev, utstedt av Bytaxi. Bytaxi sender kunde faktura pålydende turens kostnad.

(3) Kopi av gjeldsbrev og kvittering fra taksameter leveres kunde.

(4) Original kvittering og gjeldsbrev leveres Bytaxi. Dersom Bytaxi mottar gjeldsbrev som ikke er korrekt utfylt, eller ikke er lesbart, kan Bytaxi vurdere å ikke sende faktura til kunde. Det samme gjelder dersom taksameterkvittering ikke medfølger gjeldsbrevet.

§ 23b. Pantelapp

(1) Hvis kunde ikke kan benytte ovennevnte løsninger til oppgjør for kjøretur kan sjåfør kreve at kunde leverer en verdigjenstand som pant mot at sjåfør utleverer Bytaxi sin pantelapp med kvittering fra drosjens taksameter. Kunde kan avtale å betale direkte til sjåfør mot å få tilbake pante gjenstanden. Må sjåfør reise til kunde for å motta oppgjør skal kunde betale en rimelig godtgjørelse for dette. Pant og pantelapp kan også leveres Bytaxi hvor kunde kan hente pantet mot betaling av utestående.

(2) Det er ikke tillatt å ta pant i: pass, førerkort, bankkort eller annen offisiell legitimasjon.


§ 24. SAKSBEHANDLING VED KLAGER FRA PUBLIKUM

All saksbehandling skal foregå skriftlig og sendes til: kundeservice@bytaxi.no

Sjåfør som blir utsatt for klage har tilsvarsrett.

Dersom Bytaxi etter saksbehandling gir kunde medhold i klage, for eksempel der sjåfør har foretatt overprising eller feil kjørerute etc. har Bytaxi anledning til å bestemme beløpet kunde skal få refundert.


§ 25. LØYVEHAVER OG SJÅFØR SINE PLIKTER OG SANKSJONSREGLER

(1) Om løyvehaver bryter reglementet kan forholdet medføre muntlig/skriftlig advarsel og/eller administrasjonsgebyr.

(2) Om ansatt sjåfør gjentatte ganger bryter reglementet eller andre lover og regler kan Bytaxi vurdere å tilbakekalle Bytaxi sin godkjenning. Er regelbruddet grovt kan Bytaxi tilbakekalle/stenge kortet umiddelbart.

(3) Brudd på reglementet eller andre brudd på regler innenfor drosjereguleringen og forholdet er av slik art at saken burde meldes politiet vil saken bli innrapportert til politiet.


§ 26. IKRAFTTREDELSE

Reglementet trer i kraft 01.11.2019